Products

    TEL:
    +86-755-8925 3101

    FAX:
    +86-755-8925 4409

    EMAIL:
    sales@nimbr.cn

    WEB:
    www.nimbr.com

    Products detail
    • Name: E15C0旋转阻尼器
    • No.: E15C0
    • No time: 2010-12-16
    • Views : 983

     

                        运用场合

    热水壶

    车载烟灰缸

    车载水杯托架

     

     

                    <规格> 

            型号                         扭矩
    E15C0-B300(G1)      
    (3±0.8)  cN.m
                                         (30±8   gf.cm)

    E15C0-B600(G1)      (6±1.2)  cN.m)
                                         (60±12  gf.cm)
    E15C0-B151(G1)      (15±3)   cN.m
                                         (150±30gf.cm)
    E15C0-B201(G1)      (20±6)   cN.m
                                         (200±60gf.cm)

    注1) 标准扭矩为每分钟20转,温度23±2摄氏度时的数据。
    注2) 带齿轮时型号尾部加G1。
    注3) 可通过更换缓冲器油的粘度提供特殊订货。

     

    *最大使用回转速度:     50转/分  (单方向旋转)
    *最大使用频率:           10回/分(1回为正转各360度)
    *使用温度范围:           0-50摄氏度
    *本体质量:                 0.32g (带齿轮时:0.41g)
    *产品外壳和盖的材料: PC塑料
    *回转轴和齿轮的材料: POM塑料
    *使用油 :                   硅油

    齿轮规格:
     

    类型

    标准平齿轮

    齿

    渐开线齿轮并齿

    模数

    0.8

    压力角

    20°

    齿数

    11

    基准节圆直径

    Ф8.8