Products

    TEL:
    +86-755-8925 3101

    FAX:
    +86-755-8925 4409

    EMAIL:
    sales@nimbr.cn

    WEB:
    www.nimbr.com

    Products detail
    • Name: S13A0旋转阻尼器
    • No.: S13A0
    • No time: 2010-12-16
    • Views : 1296

     

                使用场合

    隐形纱窗

     


     

                                     〈规格〉
     
         型号             正方向扭矩          反方向扭矩        回转方向  

    S13A0-R301      (3.0±0.8)N.cm          0.4N.cm              顺时针
    S13A0-L301      (300±80gf.cm)         40gf.cm                逆时针
    S13A0-R401      (4.0±1.0)N.cm          0.4N.cm           顺时针
    S13A0-L401      (400±100gf.cm)        40gf.cm            逆时针
    S13A0-R501      (5.0±1.0)N.cm         0.4N.cm            顺时针
    S13A0-L501      (500±100gf.cm)       40gf.cm             逆时针
    S13A0-R601      (6.0±1.2)N.cm          0.4N.cm            顺时针
    S13A0-L601      (600±120gf.cm)       40gf.cm             逆时针


    注1) 标准扭矩为每分钟30转,温度23±2摄氏度时的数据。
    注2) 可通过更换缓冲器油的粘度提供特殊订货。
    注3) 旋转阻尼器根据回转速度的变化,扭矩也会发生变化。其 变化规律可参考技术资料,速度提高扭矩也提高,速度放慢扭矩也随之下降。
    注4) 旋转阻尼器根据使用环境温度的变化扭矩也会发生变化。其变化规律为环境温度升高时扭矩下降,动作时间加快,环境温度下降时扭矩升高,动作时间放慢,这是因为环境温度变化时,粘性油的粘度也随之变化的缘故。但是当环境温度恢复到常温时,扭矩也会恢复到原来的数值。

    *最大使用回转速度:     100转/分  (单方向旋转)
    *最大使用频率:             20回/分  (1回为正反转各360度)
    *使用温度范围:            -20-60摄氏度
    *本体质量:                      5.2±0.1g   
    *产品外壳和盖的材料:POM塑料
    *回转轴的材料:             POM塑料
    *使用油:                           硅油