Products

    TEL:
    +86-755-8925 3101

    FAX:
    +86-755-8925 4409

    EMAIL:
    sales@nimbr.cn

    WEB:
    www.nimbr.com

    Products detail
    • Name: E10C0旋转阻尼器
    • No.: E10C0
    • No time: 2010-12-16
    • Views : 1013

     

     

                        运用场合

    热水壶

    车载烟灰缸

    车载水杯托架

     

                    <规格> 

               型号                             扭矩
    E10C0-B200(G2)      (2.0±0.7)  cN.m
                                        (20±7     gf.cm)
    E10C0-B400(G2)      (4.0±1.0)  cN.m
                                        (40±10    gf.cm)
    E10C0-B600(G2)      (6.0±1.2)  cN.m
                                        (60±12   gf.cm)
    E10C0-B800(G2)      (8.0±1.4)  cN.m
                                        (80±14   gf.cm)


    注1) 标准扭矩为每分钟20转,温度23±2摄氏度时的数据。
    注2) 带齿轮时型号尾部加G2。
    注3) 可通过更换缓冲器油的粘度提供特殊订货。

     
    *最大使用回转速度:    50转/分  (单方向旋转)
    *最大使用频率:          10回/分(1回为正反各360度)
    *使用温度范围:          0-50摄氏度
    *本体质量:                 0.32g (带齿轮时:0.41g)
    *外壳和盖的材料:       PC塑料
    *回转轴和齿轮的材料: POM塑料
    *使用油 :                   硅油

    齿轮规格:
     

     

    类型

    标准平齿轮

    齿

    渐开线齿轮并齿

    模数

    0.8

    压力角

    20°

    齿数

    11

    基准节圆直径

    Ф6.6

    阻尼器特性:
     
    1.速度特性
    旋转阻尼器根据回转速度的变化,扭矩也发生变化。其变化规律为:速度提高,扭矩也提高。速度放慢,扭矩也随之下降。
    ▲起动时扭矩与标准扭矩不同。
    2.温度特性
    旋转阻尼器根据使用环境温度的变化,扭矩也发生变化。其变化规律为:环境温度提高时扭矩下降,环境温度下降时扭矩升高。这是因为环境温度变化时,阻尼器中粘性油的粘度也随之变化的缘故。但是,当环境温度恢复到常温时,扭矩也会恢复到原来的数值。