Products

    TEL:
    +86-755-8925 3101

    FAX:
    +86-755-8925 4409

    EMAIL:
    sales@nimbr.cn

    WEB:
    www.nimbr.com

    Products detail
    • Name: Y13A0旋转阻尼器
    • No.: Y13A0
    • No time: 2010-12-15
    • Views : 909

             <规格>

     

                          运用场合
    垃圾桶翻盖

    地面/桌面插座

    CD盒

     

         型号                         扭矩        
    Y13A0-501       (5.0±1.0)N.cm
                             (500±100gf.cm)
    Y13A0-801       (8.0±1.2)N.cm
                             (800±120gf.cm) 

     

    注1) 标准扭矩为每分钟25转,温度23±2摄氏度时的数据。
    注2) 旋转阻尼器根据回转速度的变化,扭矩也会发生变化。其变化规律可参考技术资料,速度提高扭矩也提高,速度放慢扭矩也随之下降。
    注3) 旋转阻尼器根据使用环境温度的变化扭矩也会发生变化。其变化规律为环境温度升高时扭矩下降,动作时间加快,环境温度下降时扭矩升高,动作时间放慢,这是因为环境温度变化时,粘性油的粘度也随之变化的缘故。但是当环境温度恢复到常温时,扭矩也会恢复到原来的数值。

    *最大使用旋转速度为:50/分钟 (1方向旋转);

      *最大使用频率为:   10/分钟 (1回为正反转各360°)

      *最大使用温度范围: 050

      *外壳和端盖的材质:      PC塑料

      *旋转轴材料:                   POM塑料        

      *使用油:          硅油