Products

    TEL:
    +86-755-8925 3101

    FAX:
    +86-755-8925 4409

    EMAIL:
    sales@nimbr.cn

    WEB:
    www.nimbr.com

    Products detail
    • Name: C22D0旋转阻尼器
    • No.: C22D0
    • No time: 2010-12-14
    • Views : 258

     

                        运用场合
    车载烟灰缸

    车载水杯托架

    车载储物箱

     

               <规格>

          型号                     扭矩
    C22D0-B141(G)       (14±4)  cN.m
                                     (140±50 gf.cm)

    C22D0-301(G)         (30±7)  cN.m
                                     (300±70 gf.cm)

    C22D0-331(G)         (33±7)  cN.m
                                     (330±70 gf.cm)

    C22D0-721(G)         (7.2±13)  cN.m
                                     (720±130 gf.cm)
     
    C22D0-951(G)         (95±15)  cN.m
                                     (950±150 gf.cm)

    注1) 标准扭矩为每分钟20转,温度23±2摄氏度时的数据。
    注2) 带齿轮时型号尾部加G。
    注3) 可通过更换缓冲器油的粘度提供特殊订货。

     

    *最大使用回转速度:     50转/分  (单方向旋转)
    *最大使用频率:           10回/分(1回为正转各360度)
    *使用温度范围:           -15-65摄氏度
    *产品外壳和盖的材料: PA塑料
    *回转轴和齿轮的材料: PA塑料
    *使用油 :                   硅油

    齿轮规格:
     

    类型

    标准平齿轮

    齿

    渐开线齿轮并齿

    模数

    1.25

    压力角

    20°

    齿数

    11

    基准节圆直径

    Ф13.75